Czech Live For Speed Zone  

Go Back   Czech Live For Speed Zone > Live For Speed > Pro za?áte?níky

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 29.6.2008   #1
Kid222
Moderator

 
Kid222's Avatar
 
Join Date: 4.12.2005
Location: Bezm?rov
Posts: 3 444
Default Jak se chovat na trati

K napsání tohohle "tutorialu" m? p?im?l sranda závod, který se p?ed ?asem jel na ovále. Hodn? lidí na m? p?sobilo dojmem, že neví, jak se chovat v závodním provozu. Následkem toho byly létající auta a naštvaní leckdy nevinní zú?astn?ní. Pokusím se tu rozebrat r?zné situace, které m?žou p?i závod? nastat a podívat se na n? z více pohled?.

1) Jak p?edjížd?t, jak být p?edjížd?n, jak se bránit p?edjetí

Vždycky platí, že na sebe ob? strany musí brát ohled. Bez toho se nedá projet jediná zatá?ka.

Dv? auta bok po boku
?lov?k v aut? na vnit?ku si leckdy m?že myslet, že má už pozici jistou a taky tak jedná. ?asto se pak stává, že p?i výjezdu ze zatá?ky vytla?í jezdce na vn?jšku z dráhy, protože "už nepo?ítal s jeho p?ítomností".

Pro jezdce na vnit?ku: Ten vedle vás se nemusí vzdát. Sice získáváte vnit?ní stopou výhodu, ale i tak, pokud jste nevyhráli souboj na brzdy, nechejte na výjezdu prostor a sledujte po stranách a v zrcátkách, kde se nachází ten druhý.

Pro jezdce na vn?jšku: Jestli jste se rozhodli nevzdát se pozice lacino, tak sledujte, co d?lá ten na vnit?ku. M?žete sice na výjezdu využít vyšší rychlosti, kterou leckdy vn?jší stopa poskytuje, ale zárove? se nechcete nechat vytla?it. Když ten druhý ignoruje vaši p?ítomnost, radši zvoln?te. Lepší ztráta pár desetin, než n?kolika sekund vyhrabáváním se z písku.

Dv? auta jedoucí za sebou
Tady bývá ?astou chybou, že p?ední jezdec blokuje až p?ehnan? moc nebo špatn? odhadne pozici auta za sebou. Jezdec vzadu se snaží zabrat vnit?ní stopu, zárove? ale získat co nejvíc prostoru vedle soupe?e. Obojí pak ?asto kon?í nárazem do zádi nebo do boku jednoho z aut. Následek si umíte domyslet.
U GTR a formulí se musí po?ítat i se ztrátou p?ítlaku za n?kým v zatá?ce, to je lepší si radši držet odstup a po?kat.

Když jste vep?edu, tak m?jte na pam?ti, že obranný manévr m?žete ud?lat jenom jeden. ?ím více blokujete, tím víc nar?stá riziko kolize. Ten za vámi neví, co chcete ud?lat a když už se tla?í vedle vás, tak je na manévry pozd?. Snažte se obranný manévr naplánovat tak, aby jste ho provedli v?as a zárove? získali co nejvýhodn?jší pozici do následující zatá?ky, pokud se druhý jezdec rozhodne za?adit vedle vás (když ustoupí, využijte toho a pokuste se dostat co nejvíc na vn?jšek, ale samoz?ejm? berte ohled na druhého).

Pro ty vzadu platí, že by m?li být maximáln? obez?etní, protože v tomto p?ípad? pak za v?tšinu zp?sobených kolizí m?žou práv? oni. Jestli ten p?ed vámi kli?kuje jak zajíc, tak si rad?ji po?kejte na lepší p?íležitost. Jestliže se ale rozhodnete vylet?t z v?trného pytle a jít tvrd? na brzdy, tak pamatujte, že máte v?tší rychlost a musíte a) bu? brzdit o to tvrd?ji nebo b) o n?co d?ív.
V p?ípad? a) se pak ?asto stává, že se p?i brzd?ní zablokují p?ední kola. V tom p?ípad? (záleží, jak daleko jste od zatá?ky) zkuste zapracovat s brzdovým pedálem jako v autech bez ABS - povolte brzdu, aby se kola chytly a hned na to sešlápn?te pedál tak, aby se kola znovu nezablokovaly. Nezapome?te je ale srovnat. Kola vyto?ená do maximálního rejdu se t?žko chytnou. V?tšinou, v závislosti na situaci, se pak dá ješt? n?co zachránit. Jestli jste už ale p?íliš blízko k zatá?ce, tak nezbývá, než si rychle od?íkat ot?enáš a doufat, že nikoho nestrefíte.
P?i tvrdém brzd?ní pak pomáhá zpomalit brzd?ní motorem. Pod?a?te tak, aby jste motor vyto?ili co nejvíc, zárove? ho ale nepoškodili a nezablokovali pohán?ná kola - tomu jde p?edejít prošlápnutím plynu v moment? pod?azení.


Situace se ale m?že lišit zatá?ku od zatá?ky, t?eba šikanu bok po boku jde projet jenom hodn? t?žko, takže ?asto ten v nevýhodn?jší pozici ustoupí. M?že ale taky dojít k situaci p?ehnaného gentlemanství, kdy si dva jezdci dávají p?ednost a když pak vidí, že ten ten druhý nejede, tak na to oba ve stejný moment šlápnou a srazí se. Tohle je asi jediný závodní incident, kterému nejde p?edejít.

2) Jak bourat, jak se zapojit zpátky do provozu, jak se vyhnout nehod? p?ed sebou

V moment?, kdy z jakéhokoli d?vodu ztratíte kontrolu nad vozem, a? už svojí nebo cizí vinou, první v?c, kterou MUSÍTE ud?lat, je zašlápnout brzdu, i za cenu zablokovaných kol. V ten moment vás flatspoty netrápí. Vaše auto se stane pro ostatní p?edvídatelné, m?žou se mu pak snadno vyhnout. Opravdu se nesnažte manévrovat a po?kejte, až se auto zastaví. Ušet?íte tak práci mechanik?m svým i t?ch, kte?í do vás díky tomu nenarazí.

Jakmile se auto zastaví, tak po?kejte, až budete mít dost ?asu auto dostat zpátky na tra?, srovnat ho a rozjet se. V postartovní kolizi rad?ji po?kejte, než projedou všichni. Tla?it se za každou cenu zpátky není nejlepší nápad.

Jestliže se blížíte k místu havárie, uberte nebo úpln? pus?te plyn, podle pot?eby si p?ibrzd?te a proje?te po té ?ásti trati, která je volná, v extrémním p?ípad? i po tráv?. Jestliže se ?lov?k v havarovaném aut? snaží za každou zachránit, co se dá, radši (s ohledem na ostatní) rovnou brzd?te a uhn?te na stranu, kam nesm??uje jeho vrak. Nikdy se nesnažte prolet?t místo pod plným plynem, zvláš? když n?kdo p?ed vámi se m?že do kolize p?iplést. Ne vždycky se to ale poda?í, chce to i trochu št?stí.

3) Modrá vlajka

Ob?as se stane, že se na trati potkáte s n?kým tak rychlým/pomalým, že ho musíte cht? necht? pustit/p?edjet. N?kdy ale dochází k takovým nedorozum?ním, která m?žou pokazit závod ob?ma stranám, více pak té, která je rychlejší.

Jak poušt?t
V?tší zodpov?dnost leží na jezdci o kolo zp?t, protože podle toho, jak se zachová on, reaguje posléze rychlejší jezdec za ním.
Hlavní je nepanika?it. Když jste na rovince, tak je nejlepší neuhýbat, držet stopu a zpomalit v moment?, kdy je ten druhý ješt? dostate?n? daleko za vámi. Když ale pouštíte víc jezdc?, tak je n?kdy vhodné, v závislosti na situaci, ze stopy vyjet. V žádném p?ípad? ale nikdy nešlapejte prudce na brzdy, to je to nejhorší, co m?žete ud?lat. Gentlemanství ano, ale všeho s mírou.
V zatá?ce pak jsou dv? možnost. První je ta, že prost? uvolníte vnit?ek, což je nejjednodušší. Ten rychlejší už ví, co má d?lat. Jenom je pot?eba nechat dost místa, aby jste se na výjezdu nesrazili.
Druhá možnost je pustit po vn?jšku, ta je ale naopak obtížn?jší. Dá se provést nejlépe v rychlých zatá?kách, jako je T1 na Aston National a vyžaduje i zkušenost na stran? rychlejšího, který ví, jak projet po vn?jšku, aby nevylet?l ven. Je?te o n?co pomaleji, než jezdíte b?žn?, aby jste na vn?jšku nechali prostor a udrželi se na vnit?ku (tato možnost si proti?e?í s prvním odstavcem této ?ásti, ale op?t, hodí se to p?i poušt?ní vice jezdc? najednou).
A samoz?ejm?, neustále sledujte zrcátka a dívejte se do stran.

Jak p?edjížd?t
Tady platí nikam se nehnat, zachovat chladnou hlavu a po?kat na to, co ud?lá ten p?ed vámi. Žádné troubení, postrkování, cpaní se dop?edu. Ten p?ed vámi by ale samoz?ejm? m?l ustoupit co nejrychleji; když se za ním vezete víc, než p?l kola, tak už n?jaká ta signalizace není na škodu, jinak ale opravdu ne. Nabízenou p?íležitostí pak nepohrdáme a bezpe?n? se snažíme proklouznout kolem.

Dob?e sepsaný návod od Pedropana je i tady.

GL na trati a bezproblémovou cestu do cíle

Tohle je zatím první verze, ?asem m?žu doplnit. P?ipomínky jsou vítané.
__________________
Achievement unlocked:
Get 3rd place in forum spam rank

Last edited by Kid222; 21.12.2008 at 20:04.
Kid222 is offline   Reply With Quote
Old 29.6.2008   #2
caNtwO
Member

 
caNtwO's Avatar
 
Join Date: 17.3.2007
Location: Hradec Králové
Posts: 382
Thumbs up

No máš to fakt p?kn? napsaný.
Tohle by si m?l p?ešíst opravdu každej, aby se LFS stalo opravdu ješt? zábavn?jší a hlavn? ?ist?jší hrou, n?kdy m? to fak naštve když n?kdo "neopatrnej" to do m? bez jakyho kliv d?vodu narve nebo se nechová tak jak se má chovat, já se o to alespo? pokouším
__________________

ESCARGOT racing team | ALTP CUP | LeGolem | My CTRA | používám nastavení voz? od XEDOX engineering

AMD Athlon 64 X2 Dua l Core 6400+ 3,22 GHz|2,00 GB RAM | Nvidia GeForce GT 220 | Fujitsu monitor 23.
caNtwO is offline   Reply With Quote
Old 29.6.2008   #3
eraser007
Senior Member

 
eraser007's Avatar
 
Join Date: 12.11.2005
Location: Sahy
Posts: 1 257
Default

good job !

len taky dotaz - ked niekto na rovinke kluckuje ako zajac, nie je to proti pravidlam ? pokial viem tak ten v predu ma pravo na 1 obranny pohyb plus navrat do idealnej stopy tesne pred najazdom kluckovanie na rovinke sa mi zda dost ubohe a po tych dvoch pohyboch by som to uz mozno drzo skusil (samozrejme zalezalo by na okolnostiach)
__________________
TEAM : Sunday Drivers inc.
"If everything seems under control, you're just not going fast enough."
- Mario Andretti
>> last.fm music profile

Last edited by eraser007; 29.6.2008 at 12:35.
eraser007 is offline   Reply With Quote
Old 29.6.2008   #4
Woodbine
Senior Member

 
Woodbine's Avatar
 
Join Date: 15.5.2005
Location: Plze?
Posts: 1 360
Default

P?kná práce, Kide.

Jinak jsem si ješt? vzpomn?l na Pedropanovo zamyšlení na téma p?edjížd?ní, tak t?eba to taky n?komu pom?že. D?vod napsání už bych ale nepitval...
__________________
Kopal jsem za EGT a byl jsem Escargot Rally Team manager. Už ani nepoužívám nastavení voz? od XEDOX engineering.
Hrál jsem na: Asus P4P800SE | Intel P4 2.8@3.4 | 1 GB DDR | ATI X800GTO | Logitech G25
Woodbine is offline   Reply With Quote
Old 29.6.2008   #5
Pablo
Administrator

 
Join Date: 28.11.2004
Location: Jablonec n. N.
Posts: 2 944
Default

P?kný, já bych to klidn? dal i do wiki, všechny thready být sticky nem?žou a bez toho to ?asem zapadne.
Pablo is offline   Reply With Quote
Old 30.6.2008   #6
Faraon_cz
Member

 
Faraon_cz's Avatar
 
Join Date: 2.12.2006
Posts: 106
Default

Quote:
Originally Posted by Pablo View Post
P?kný, já bych to klidn? dal i do wiki, všechny thready být sticky nem?žou a bez toho to ?asem zapadne.
jj,souhlas.....

Jinak Kide,pekne sepsane..Klobouk dolu...
__________________
M3R Faraon_cz member of M3-Racing - Czech Live for Speed Racing Team

MB:GIGABYTE GA-EP35-DS4 CPU:Intel® Core™2 Duo Processor E8400 GPU:Bliss 8800 GT 512MB GS RAM:2x2GB DDR2 800MHz PC6400 A-DATA Extreme Edition + 2 X 1GB DDR2 800 240Pin Registered DIMM ECC Memory HDD:WD Caviar 500 GB, 3 Gb/s, 16 MB Cache, 7200 RPM LCD:22“ Samsung 2232BW Wheel:Logitech G25 Racing Wheel OS: Windows 7
Faraon_cz is offline   Reply With Quote
Old 6.7.2008   #7
Kid222
Moderator

 
Kid222's Avatar
 
Join Date: 4.12.2005
Location: Bezm?rov
Posts: 3 444
Default

Update: modra vlajka.
__________________
Achievement unlocked:
Get 3rd place in forum spam rank
Kid222 is offline   Reply With Quote
Old 6.7.2008   #8
JENDAN
LFS Guru

 
JENDAN's Avatar
 
Join Date: 29.9.2007
Location: Praha
Posts: 1 749
Default

Quote:
Originally Posted by Kid222 View Post

3) Modrá vlajka

Ob?as se stane, že se na trati potkáte na trati s n?kým tak rychlým/pomalým, že ho musíte cht? necht? pustit/p?edjet.
Vsechno pekne napsany!
jen zde maly preklep.
__________________
N?kte?í lidé tvrdí, že milují Severní smy?ku, bu? lžou, nebo tam nejeli dostate?n? rychle.

16 Jan Širl
JENDAN is offline   Reply With Quote
Old 6.7.2008   #9
Kid222
Moderator

 
Kid222's Avatar
 
Join Date: 4.12.2005
Location: Bezm?rov
Posts: 3 444
Default

Quote:
Originally Posted by JENDAN View Post
Vsechno pekne napsany!
jen zde maly preklep.
Diky, opravene.
__________________
Achievement unlocked:
Get 3rd place in forum spam rank
Kid222 is offline   Reply With Quote
Old 30.4.2009   #10
Keen
Member

 
Join Date: 13.2.2009
Posts: 110
Default

Quote:
Originally Posted by Kid222 View Post
...
tak to je perfekt vyklad, skoda ze to tak nefunguje na publicu, vzdy se tam najde nekdo, a je jich dost, co to kazi
Keen is offline   Reply With Quote
Old 30.4.2009   #11
Zdenek CZE
Senior Member

 
Zdenek CZE's Avatar
 
Join Date: 26.8.2008
Location: Plze?
Posts: 1 497
Default

Quote:
Originally Posted by Kid222 View Post
K napsání tohohle "tutorialu"...
Až te? jsem si to p?e?etl, je to p?kný a zjistil jsem, že jezdím podle toho, co tam je napsáno.
Zdenek CZE is offline   Reply With Quote
Old 30.4.2009   #12
Eraserko
Member

 
Eraserko's Avatar
 
Join Date: 16.1.2007
Location: Nitra
Posts: 337
Defaultkiezby si to kazdy pred zavodom precital...
fakt pekne napisane
Eraserko is offline   Reply With Quote
Old 30.4.2009   #13
Luko
Member

 
Luko's Avatar
 
Join Date: 16.8.2008
Location: Žilina
Posts: 158
Default

napisal si to naozaj pekne. som sa tak namotal, ze si idem hned aj zajazdit

len podla mna problem nie je v tom, ze by ludia nepoznali pravidla, ale nemaju moc chut ich dodrziavat...
Luko is offline   Reply With Quote
Old 30.4.2009   #14
Kid222
Moderator

 
Kid222's Avatar
 
Join Date: 4.12.2005
Location: Bezm?rov
Posts: 3 444
Default

Díky...jenom jsem si to po sob? p?e?etl, porovnal svoji verzi o poušt?ní na modrou s Pedropanovou a zjistil, že si v jednom míst? zásadn? proti?e?í.
Holt asi na to máme každej pohled z jiný ?ásti pole.
__________________
Achievement unlocked:
Get 3rd place in forum spam rank
Kid222 is offline   Reply With Quote
Old 1.5.2009   #15
Pedropan
Member

 
Pedropan's Avatar
 
Join Date: 5.1.2006
Posts: 243
Default

Ja to tak dramaticky nevidim, Kide. Rozdil mame pouze v tom, kdo to predjizdeni "reziruje" a je na nem tedy vetsi odpovednost.
Kdyz pominu, ze vychazim z jiste letite "profesionalni deformovanosti", tak to vezmi selskym rozumem. Nehorsi situace nastava tenkrat, kdyz se k sobe dostanou dve auta s velkym rozdilem rychlosti. Zkracuje se reakcni cas i prostor. Proto poradatele oddeluji, pokud to jde, vykonove odlisne tridy od sebe. Charouzovo DTM poletujici mezi ctrnactistovkami je polovicni prusvih uz v principu.
Takze myslet a rozhodovat musi ten, kdo je schopny faktory casu a prostoru vyrazneji ovlivnovat.
Jestli v LFS mavaji modrou casteji Tobe, nebo mne, neni az tak rozhodujici Tady jde jenom o hru...
Pedropan is offline   Reply With Quote
Old 1.5.2009   #16
Kid222
Moderator

 
Kid222's Avatar
 
Join Date: 4.12.2005
Location: Bezm?rov
Posts: 3 444
Default

Quote:
Originally Posted by Pedropan View Post
Ja to tak dramaticky nevidim, Kide. Rozdil mame pouze v tom, kdo to predjizdeni "reziruje" a je na nem tedy vetsi odpovednost.
Kdyz pominu, ze vychazim z jiste letite "profesionalni deformovanosti", tak to vezmi selskym rozumem. Nehorsi situace nastava tenkrat, kdyz se k sobe dostanou dve auta s velkym rozdilem rychlosti. Zkracuje se reakcni cas i prostor. Proto poradatele oddeluji, pokud to jde, vykonove odlisne tridy od sebe. Charouzovo DTM poletujici mezi ctrnactistovkami je polovicni prusvih uz v principu.
Takze myslet a rozhodovat musi ten, kdo je schopny faktory casu a prostoru vyrazneji ovlivnovat.
To máš pravdu, takhle jsem p?i psaní toho postu neuvažoval, protože v?tšinou v LFS jezdí jenom jedna t?ída aut, vyjíme?n? dv? nebo víc. Tady vít?zí tvoje zkušenost.
__________________
Achievement unlocked:
Get 3rd place in forum spam rank
Kid222 is offline   Reply With Quote
Old 1.5.2009   #17
Pedropan
Member

 
Pedropan's Avatar
 
Join Date: 5.1.2006
Posts: 243
Default

Ta je mne v LFS velmi casto k nicemu...
Pedropan is offline   Reply With Quote
Old 1.5.2009   #18
Keen
Member

 
Join Date: 13.2.2009
Posts: 110
Default

Modra vlajka je dilema a je to hodne o vzajemne toleranci, vzdyt i ten "o kolo" zavodi, musi byt ovsem oba jezdci vypocitatelni, aby to fungovalo tak jak ma.
Ted jsem si znovu precetl Pedropanuv navod a zaujala me tato veta, tak bych to videl ja.
Quote:
Originally Posted by Pedropan View Post
Predjizdejici ma bud rychlejsi auto, nebo je lepsi jezdec, a nebo oboji, ale v kazdem pripade je to on, kdo urcuje vyvoj situace. Nechtejte po nekom, kdo toho ma plne brejle a jeste jede o vterinu pomaleji, aby neco resil. Vy mate tu prevahu...
Dalsi a vetsi problem je zluta vlajka, na public serverech mi pripada, ze lidi vubec netusi co znamena (nebo spis nechteji vedet). Nikomu se nechce brzdit a pousteji to tam hlava nehlava, bud to vyjde nebo ne, nasledky jsou pak jasne.
Keen is offline   Reply With Quote
Old 2.5.2009   #19
sonyk
LFS Guru

 
sonyk's Avatar
 
Join Date: 16.3.2005
Location: Obcov
Posts: 4 424
Default

Quote:
Originally Posted by Pedropan View Post
Ta je mne v LFS velmi casto k nicemu...
JJ hlavne kdyz zapomenes natankovat :-D

Sry nedalo mi to
__________________
ESCARGOT Racing Team ?len skup. "W2SX"používám nastavení voz? a se?ízení motocyklu od XEDOX engineering

ALSC XRR - 33./SROC - 65./HITSKT - 45./MMHHC XFR - 24./CARDO - 59./ICGTR FXR - 32./PCOŠOC - 90.
ALTP1 - 7./ALTP2 - 9./ALTP3 - 11./ALTP4 - 5./ALTP5 - 6./ALTP6 - 7./ALTP7 WTCC - 4./ALTP8 XFR - TBA/FOX CUP - 8./EGT PGTR CUP FXR - 5./EGT WTCC 2009 FXO - 9.


sonyk is offline   Reply With Quote
Old 15.8.2009   #20
Gepas
LFS Guru

 
Gepas's Avatar
 
Join Date: 24.5.2008
Location: Olomoucko
Posts: 2 052
Default

mozna to sem az tak nepatri, ale jak je to s bilyma carama? v pravidlech sem to nikde nenasel (spis sem to asi prehledl)

treba v zatacce, max 2 kola v trave, ale nekdo mi rikal, ze ty 2 kola v trave plati vcetne obrubniku, tak jak to je?
__________________
Angel Power Racing
1.92 prispevku na den, celkem slusnej spammer ne?
"Gepase nenasereš... Gepas je kli?as" << v?tšinou
S2 licence od 25.12.07
Radovan Geppert
30.10.1992
Czech

Gepas is offline   Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump


All times are GMT +2. The time now is 20:13.


Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.