Czech Live For Speed Zone  

Go Back   Czech Live For Speed Zone > Závody > Archiv > Týmová bitva 2008

Closed Thread
 
Thread Tools Display Modes
Old 23.6.2008   #1
Agarash
Moderator

 
Agarash's Avatar
 
Join Date: 25.7.2004
Location: Pelh?imov
Posts: 1 996
Default Týmová bitva 2008 - d?ležité informace

První vylosovaná kombinace

Datum: 7.7.2008
Tým: Independent Slovak e-Racing Team
Auto: UF1
Tra?: AS club
Po?así: jasný den, silný vítr
__________________
I used to live for speed. Now iRace. www.nfinityesports.eu

Last edited by Agarash; 23.6.2008 at 21:48.
Agarash is offline  
Old 7.7.2008   #2
Agarash
Moderator

 
Agarash's Avatar
 
Join Date: 25.7.2004
Location: Pelh?imov
Posts: 1 996
Exclamation

Informace k prvnímu závodnímu ve?eru.

Sprinty: 2x10 kol
Hlavní závod: 29 kol, povinná zastávka je ve 14. nebo 15. kole
Tým, který m?že nasadit 3 vozy: Independent Slovak e-Racing team

Server: ACTUAL LINUX Server # 1
Heslo získáte u svých šéf?.

Poslední drobná zm?na pravidel:
St?ídání jezdc? na vozech je b?hem závodního ve?era bez omezení. Pokud bude na voze zm?na mezi jednotlivými závody resp. kvalifikací a závodem, tak mi prosím hlašte, kdo za koho st?ídá.
__________________
I used to live for speed. Now iRace. www.nfinityesports.eu

Last edited by Agarash; 7.7.2008 at 09:15.
Agarash is offline  
Old 7.7.2008   #3
Agarash
Moderator

 
Agarash's Avatar
 
Join Date: 25.7.2004
Location: Pelh?imov
Posts: 1 996
Default

Druhá vylosovaná kombinace

Datum: 21.7.2008
Tým: M3-Racing
Auto: FBM
Tra?: KY National rev + layout
Po?así: jasný den, bezv?t?í
__________________
I used to live for speed. Now iRace. www.nfinityesports.eu
Agarash is offline  
Old 21.7.2008   #4
Agarash
Moderator

 
Agarash's Avatar
 
Join Date: 25.7.2004
Location: Pelh?imov
Posts: 1 996
Exclamation

Informace k druhému závodnímu ve?eru.

Sprinty: 2x8 kol
Hlavní závod: 23 kol, povinná zastávka je v 11. nebo 12. kole
Tým, který m?že nasadit 3 vozy: M3-Racing

Server: ACTUAL LINUX Server # 3
Heslo získáte u svých šéf?.
__________________
I used to live for speed. Now iRace. www.nfinityesports.eu
Agarash is offline  
Old 21.7.2008   #5
Agarash
Moderator

 
Agarash's Avatar
 
Join Date: 25.7.2004
Location: Pelh?imov
Posts: 1 996
Default

T?etí vylosovaná kombinace

Datum: 4.8.2008
Tým: Pernix Drivers
Auto: LX4
Tra?: SO Chicane route
Po?así: jasný den, mírný vítr
__________________
I used to live for speed. Now iRace. www.nfinityesports.eu
Agarash is offline  
Old 24.7.2008   #6
Agarash
Moderator

 
Agarash's Avatar
 
Join Date: 25.7.2004
Location: Pelh?imov
Posts: 1 996
Default Dopln?ní pravidel - DIVOKÁ KARTA

P?ihlášky:

Tým, který nestihl zaslat p?ihlášku p?ed zahájením sezony se m?že p?ihlásit dodate?n? na DIVOKOU KARTU.
Nese to však následující omezení:
- Tým nemá žádné vlatní kombo, ?ili nemá možnost do žádného závodu nasadit t?i vozy.
- Závodu se m?že zú?astnit pouze pokud bude na startovním roštu dostate?ný po?et volných míst.
- V p?ípad?, že bude více jezdc? na divokou kartu než volných míst na startovním roštu, rozhoduje ?as zaslání p?ihlášky.

Penalizace:
....
.......
T?etí a poslední varování - diskvalifikace jezdce z celé sout?že. Pokud p?jde o jezdce týmu p?ihlášeného na divokou kartu, bude vylou?en celý tým.

Podrobn?jší informace viz Standardni propozice
__________________
I used to live for speed. Now iRace. www.nfinityesports.eu
Agarash is offline  
Old 4.8.2008   #7
Agarash
Moderator

 
Agarash's Avatar
 
Join Date: 25.7.2004
Location: Pelh?imov
Posts: 1 996
Default

Informace k t?etímu závodnímu ve?eru.

Sprinty: 2x12 kol (aby byl závodník klasifikován je t?eba dokon?it 9 kol)
Hlavní závod: 35 kol, povinná zastávka je v 17. nebo 18. kole (aby byl závodník klasifikován je t?eba dokon?it 26 kol)
Tým, který m?že nasadit 3 vozy: Pernix Drivers

Server: ACTUAL LINUX Server # 1
Heslo získáte u svých šéf?.
__________________
I used to live for speed. Now iRace. www.nfinityesports.eu

Last edited by Agarash; 4.8.2008 at 10:17.
Agarash is offline  
Old 4.8.2008   #8
Agarash
Moderator

 
Agarash's Avatar
 
Join Date: 25.7.2004
Location: Pelh?imov
Posts: 1 996
Default Dopln?ní pravidel - bílá ?ára a taktizování

Bílá ?ára
Po událostech v minulém závodním ve?eru je pot?eba doplnit všeobecná pravidla o situaci týkající se zkracování trati a s tím související p?ejížd?ní bílé ?ary, která vymezuje tra?. Vzhledem k tomu, že by se jednalo o zásah do Všeobecných pravidel, které užívá nejen 1. ?eská lfs liga, ale i ostatní závodní série v?etn? ALTP a TB08, p?ipadá mi m?j jednostranný zásah n?co jako zm?na ústavy bez ústavní v?tšiny Takže to provedu pouze jako jakysi dodatek ke standardním propozicím.

Jezdci jsou povinni jezdit stopu podle trat?. Mohou mít max dv? kola svého vozu na tráv? a nesmí bourat do kužel?, pneumatik, svodidel, atd. (prost? HLVC valid). Opakované jednozna?né porušování t?chto pravidel bude mít za následek diskvalifikaci z celého závodního ve?era. Kdo poruší HLVC pravidlo p?i závod? a p?itom získá výhodu nad pronásledovaným jezdcem (p?edjede) nebo p?edjede soupe?e na vnit?ku zatá?ky, tak že je ší?kou celého auta za bílou ?arou a zárov?n svou pozici do konce kola nep?epustí zp?t, bude po závod? penalizován ztrátou 5ti pozic v daném závod? a bude p?íslušn? upravena výsledková listina.

Taktizování
Pokud jsem si sta?il všimnout, tak nikdo ze závodník? prozatím netaktizoval s umíst?ním v druhém sprintu v souvislosti se startovním roštem hlavního závodu, kde poslední klasifikovaný závodník ve druhém sprintu je zárov?n automatická poleposition v hlavním. Vzheldem k tomu, že ve sprintu je bodováno pouze prvních 15 vzniká zde prostor na úvahu, jestli by nestálo za to pustit 15.pozici a dojet jako poslední. Je to n?co ?emu já jen t?žko zabráním, proto bych tomu rád dal alespo? n?jaké mantinely:

- poslední závodník musí být klasifikován tj. musí dokon?it alespo? 75% kol vít?ze (zaokrouhleno na celá kola dol?)
- žádné postávání na trati nebo mimo tra?, m?žete ale klidn? zajet do boxu a z?stat stát na boxovém stání (nemohu kontrolovat jestli máte tak dlouhý pitstop nebo jen taktizujete)
- neod?vodn?ná výrazn? pomalá jízda nebo bržd?ní


Nakonec bych rád upozornil, že jsme tu od toho, abychom si zazávodili klidn? i o p?edposlední pozici; ne abychom taktizovali.
__________________
I used to live for speed. Now iRace. www.nfinityesports.eu

Last edited by Agarash; 4.8.2008 at 13:59.
Agarash is offline  
Old 4.8.2008   #9
Agarash
Moderator

 
Agarash's Avatar
 
Join Date: 25.7.2004
Location: Pelh?imov
Posts: 1 996
Default

?tvrtá vylosovaná kombinace

Datum: 18.8.2008
Tým: No Limit e-Racing
Auto: XRT
Tra?: FE gold rev + drift layout
Po?así: jasný den, bezv?t?í
Server: ACTUAL LINUX S2 drift

Up?esn?ní pravidel drift session

- Závodníci budou startovat v po?adí dle pr?b?žného hodnocení šampionátu. V p?ípad? rovnosti bod? bude rozhodovat abecední po?adí názvu týmu.
- Pojedou se minimáln? dv? rozjíž?ky, maximální po?et se up?esní na servru v závislosti na tom kolik bude ?asu.
- Pro hodnocení driftu bude použit pouze LFS Lapper (min rychlost 40 km/h)
- Na trati bude n?kolik zón, které bude muset závodník projet, jinak nebude klasifikován
- Je zakázáno p?eh?ívat si pneumatiky d?láním "kolá?k?" na míst? nebo zap?ením auta o zábranu a protá?ením kol
- Povolené pneumatiky: ROAD_NORMAL, ROAD_SUPER
- Jízda v protism?ru bude znamenat diskvalifikaci
- Není povoleno vézt v aut? pasažéry
- Z?etelné driftování po tráv? je zakázáno (sem tam n?jaké kolo na tráv? se dá p?ehlédnout, ale vyložen? dlouhý drift ob?ma kolama na tráv? bude znamenat neplatný pokus)
__________________
I used to live for speed. Now iRace. www.nfinityesports.eu

Last edited by Agarash; 13.8.2008 at 12:50.
Agarash is offline  
Old 18.8.2008   #10
Agarash
Moderator

 
Agarash's Avatar
 
Join Date: 25.7.2004
Location: Pelh?imov
Posts: 1 996
Default

Pátá vylosovaná kombinace

Datum: 1.9.2008 (ano, již ve školním roce)
Tým: TAXI Riderz
Auto: XFR
Tra?: KY GP Long
Po?así: zatažený podve?er, mírný vítr
__________________
I used to live for speed. Now iRace. www.nfinityesports.eu
Agarash is offline  
Old 31.8.2008   #11
Agarash
Moderator

 
Agarash's Avatar
 
Join Date: 25.7.2004
Location: Pelh?imov
Posts: 1 996
Default

Informace k pátému závodnímu ve?eru.

Kvalifikace: 20 minut - za?átek v 19:00 !
Hlavní závod: 3 hodiny (aby byl závodník klasifikován, je t?eba dokon?it 75% po?tu kol vít?ze; zaokrouhleno na celá kola dol?)
Tým, který m?že nasadit 3 vozy: TAXI Riderz

Server: ACTUAL LINUX Server # 1
Heslo získáte u svých šéf?.

dopl?ující informace:
- letmý start:
Pro letmý start bude použit safety car. Všichni budou udržovat formaci dle starovního roštu s maximální rychlostí 150 km/h. Nikdo nebude zah?ívat pneumatiky (vyrazn? brzdit nebo kli?kovat), nikdo nebude trhat formaci nebo p?edjížd?t. Pokud p?ecejen n?kdo ztratí kontrolu nad vozem a zp?sobí nehodu, nesmí se vrátit na svou pozici a navíc bude jeho tým potrestán ztrátou 20ti bod? z celkového hodnocení. Na konci prvního kola zajede safety car do box?, poté ur?uje tempo první jezdec (nesmí však vyrazn? brzdit). Na cílové rovince bude vyv?šena zelená vlajka, která odstaruje závod. V tu chvíli mohou všichni za?ít bojovat o své pozice.

- st?ídání jezdc?:
V kole, kdy auto pojede do box? se p?ipojí druhý závodník a po vyst?ídání se st?ídaný pilot v co nejkratší dob? zase odpojí. Komunikaci mezi sebou si musíte zajistit sami pomocí n?jakého komunika?ního programu ( http://www.goteamspeak.com/ http://www.ventrilo.com/ ) na servru se nebude nic diskutovat. Chápu, že pro n?které týmy m?že být problém sehnat server na teamspeak ?i ventrilo, takže v krajním p?ípad? m?žete použít i "PIT IN" v chatu + LFS remote. Ješt? chci upoznit, že st?ídání je nepovinné. Stejn? tak i zastávky v boxech.

- disconnecty:
Pokud n?jaký závodník ztratí spojení se servrem znamená to definitivní konec pro daný v?z. Závodník m?že poté pokra?ovat, ale pouze jako st?ídající na druhém voze svého týmu.
__________________
I used to live for speed. Now iRace. www.nfinityesports.eu

Last edited by Agarash; 1.9.2008 at 08:48.
Agarash is offline  
Old 2.9.2008   #12
Agarash
Moderator

 
Agarash's Avatar
 
Join Date: 25.7.2004
Location: Pelh?imov
Posts: 1 996
Default

Šestá vylosovaná kombinace

Datum: 15.9.2008
Tým: Old Man Racing
Auto: FOX
Tra?: Westhill Interantional
Po?así: jasný den, mírný vítr
__________________
I used to live for speed. Now iRace. www.nfinityesports.eu

Last edited by Agarash; 8.9.2008 at 22:22.
Agarash is offline  
Old 15.9.2008   #13
Agarash
Moderator

 
Agarash's Avatar
 
Join Date: 25.7.2004
Location: Pelh?imov
Posts: 1 996
Default

Informace k šestému závodnímu ve?eru.

Sprinty: 2x9 kol (aby byl závodník klasifikován je t?eba dokon?it 6 kol)
Hlavní závod: 27 kol, povinná zastávka je v 13. nebo 14. kole (aby byl závodník klasifikován je t?eba dokon?it 20 kol)
Tým, který m?že nasadit 3 vozy: Old Man Racing

Server: ACTUAL LINUX Server # 1
Heslo získáte u svých šéf?.
__________________
I used to live for speed. Now iRace. www.nfinityesports.eu
Agarash is offline  
Old 16.9.2008   #14
Agarash
Moderator

 
Agarash's Avatar
 
Join Date: 25.7.2004
Location: Pelh?imov
Posts: 1 996
Default

Sedmá vylosovaná kombinace

Datum: 29.9.2008
Tým: Sunday Drivers inc.
Auto: XRG
Tra?: SO town
Po?así: jasný den, mírný vítr
__________________
I used to live for speed. Now iRace. www.nfinityesports.eu

Last edited by Agarash; 20.9.2008 at 08:30.
Agarash is offline  
Old 29.9.2008   #15
Agarash
Moderator

 
Agarash's Avatar
 
Join Date: 25.7.2004
Location: Pelh?imov
Posts: 1 996
Default

Informace k sedmému závodnímu ve?eru.

Sprinty: 2x8 kol (aby byl závodník klasifikován je t?eba dokon?it 6 kol)
Hlavní závod: 25 kol, povinná zastávka je v 12. nebo 13. kole (aby byl závodník klasifikován je t?eba dokon?it 18 kol)
Tým, který m?že nasadit 3 vozy: Sunday drivers inc.

Server: ACTUAL LINUX Server # 1
Heslo získáte u svých šéf?.
__________________
I used to live for speed. Now iRace. www.nfinityesports.eu
Agarash is offline  
Old 6.10.2008   #16
Agarash
Moderator

 
Agarash's Avatar
 
Join Date: 25.7.2004
Location: Pelh?imov
Posts: 1 996
Default

Osmá vylosovaná kombinace

Datum: 13.10.2008
Tým: Knipex Racing
Auto: FZR
Tra?: AS national
Po?así: jasný den, mírný vítr
__________________
I used to live for speed. Now iRace. www.nfinityesports.eu
Agarash is offline  
Old 13.10.2008   #17
Agarash
Moderator

 
Agarash's Avatar
 
Join Date: 25.7.2004
Location: Pelh?imov
Posts: 1 996
Default

Informace k osmému závodnímu ve?eru.

Sprinty: 2x8 kol (aby byl závodník klasifikován je t?eba dokon?it 6 kol)
Hlavní závod: 25 kol, povinná zastávka je v 12. nebo 13. kole (aby byl závodník klasifikován je t?eba dokon?it 18 kol)
Tým, který m?že nasadit 3 vozy: Knipex Racing

Server: ACTUAL LINUX Server # 1
Heslo získáte u svých šéf?.
__________________
I used to live for speed. Now iRace. www.nfinityesports.eu
Agarash is offline  
Old 15.10.2008   #18
Agarash
Moderator

 
Agarash's Avatar
 
Join Date: 25.7.2004
Location: Pelh?imov
Posts: 1 996
Default

Devátá vylosovaná kombinace

Datum: 27.10.2008
Tým: Exedy Racing
Auto: RB4
Tra?: BL rallycross
Po?así: jasný den, silný vítr
__________________
I used to live for speed. Now iRace. www.nfinityesports.eu
Agarash is offline  
Old 19.10.2008   #19
Agarash
Moderator

 
Agarash's Avatar
 
Join Date: 25.7.2004
Location: Pelh?imov
Posts: 1 996
Default

V posledních pár dnech došlo ke t?em zm?nám kombinací. Nové nominace jsou:

Powerful Motorsport Team - FZ5 @ FE black
Escargot Racing Team - UFR @ BL GP
ACTUAL LINUX e-Racing Team - MRT @ AU1 AX1 layout (bližši info)
__________________
I used to live for speed. Now iRace. www.nfinityesports.eu

Last edited by Agarash; 19.10.2008 at 21:20.
Agarash is offline  
Old 27.10.2008   #20
Agarash
Moderator

 
Agarash's Avatar
 
Join Date: 25.7.2004
Location: Pelh?imov
Posts: 1 996
Default

Informace k osmému závodnímu ve?eru.

Rozjíž?ky: 4x13 kol (aby byl závodník klasifikován je t?eba dokon?it 9 kol)
Tým, který m?že nasadit 3 vozy: Exedy Racing

Server: ACTUAL LINUX Server # 1
Heslo získáte u svých šéf?.
__________________
I used to live for speed. Now iRace. www.nfinityesports.eu
Agarash is offline  
Closed Thread

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump


All times are GMT +2. The time now is 13:43.


Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.