Czech Live For Speed Zone

Czech Live For Speed Zone (forum.czechlfs.net/index.php)
-   KxR Racing Days 2011/2012 (forum.czechlfs.net/forumdisplay.php?f=34)
-   -   Výsledky (forum.czechlfs.net/showthread.php?t=2895)

Flame 31.1.2012 15:40

Jinak já mám ?íslo 41 a jezdím s UFR ;)

kremilekcz 6.2.2012 22:18

Statistiky a výkonost - Kyoto Ring – Natinonal
 
Qualification:
http://dl.dropbox.com/u/25805402/res...ults_qual.htmll

Chat:
http://dl.dropbox.com/u/25805402/res...chat_qual.html

Sprint:
http://dl.dropbox.com/u/25805402/res...ults_race.html

Long:
http://dl.dropbox.com/u/25805402/res...ults_race.html

CHAT: http://dl.dropbox.com/u/25805402/res...chat_race.html

:arge: až budeš nadávat koukni se na replay a potom si nadávej

Výkonost

Sprint :
http://dl.dropbox.com/u/25805402/res..._lbl_race.html
Long:
http://dl.dropbox.com/u/25805402/res..._lbl_race.html

xxmartin 6.2.2012 22:24

Quote:

Originally Posted by kremilekcz (Post 132679)

:arge: až budeš nadávat koukni se na replay a potom si nadávej

zkouknul jsem replay a teda nechápu ty jeho nadávky, rozhodn? nelze vinit za to ostatní jezdce, v n?kterém p?ípad? spíše naopak jeho chyba

kremilekcz 6.2.2012 22:43

Quote:

Originally Posted by xxmartin (Post 132680)
zkouknul jsem replay a teda nechápu ty jeho nadávky, rozhodn? nelze vinit za to ostatní jezdce, v n?kterém p?ípad? spíše naopak jeho chyba

+1

masterful 7.2.2012 09:20

4.závod - protesty
 
036 - Salomon V. vs. 034 - Maryška P. long race 13 - ?as 1:10 - 1:25

TRESTY
034 - Maryška P. -10b
017 - Tomanec J. -5b chat v kvalifikaci
017 - Tomanec J. -20b chat v druhém závod?
037 - Korený T. napomenutí za chat v druhém závod?

017 - Tomanec J. ?eší se vylou?ení z Racing days 2012 z d?vodu nevhodného chování p?i závod?

kremilekcz 7.2.2012 10:47

Quote:

Originally Posted by masterful (Post 132687)
036 - Salomon V. vs. 034 - Maryška P. long race

A jaky to je kolo :D

?etl jsem si mail tak to asi bude na za?atku

salik1992 7.2.2012 11:05

036 - Salomon V. vs. 034 - Maryška P. long race kolo 13 ?as 1:10 - 1:25

Tomas Ag CZ 7.2.2012 14:34

Quote:

Originally Posted by xxmartin (Post 132680)
zkouknul jsem replay a teda nechápu ty jeho nadávky, rozhodn? nelze vinit za to ostatní jezdce, v n?kterém p?ípad? spíše naopak jeho chyba

Souhlasím a i kdyby to bylo jinak,tak takhle se chovat nemá,vylou?ení je dost tvrdý,dal bych t?eba stop 1 závod nebo tak n?co

pmaryska 7.2.2012 17:13

Quote:

Originally Posted by masterful (Post 132687)
036 - Salomon V. vs. 034 - Maryška P. long race 13 - ?as 1:10 - 1:25

TRESTY
034 - Maryška P. -10b
017 - Tomanec J. -5b chat v kvalifikaci
017 - Tomanec J. -20b chat v druhém závod?
037 - Korený T. napomenutí za chat v druhém závod?

017 - Tomanec J. ?eší se vylou?ení z Racing days 2012 z d?vodu nevhodného chování p?i závod?


To si d?láte srandu ne???:mad: Mohu v?d?t kdo m?l právo na volbu stopy??? sm?r jsem opakovan? nem?nil (jel jsem po?ád stejným) a jel jsem stále na pozici p?ed ním!!! Salamon m?l p?ibrzdit když v?d?l že se tam nem?že vejít... a ke všemu -10, to ste m? vážn? rozesmáli... A ješt? lepší je, že když jsem byl minulej závod vystr?en tímk, že druhej jezdec sto?il volant do m?, i když jsem byl p?ed ním, viz. podávaný protest... nic se nestalo...

Prosím vysv?tlit... d?kuji :banghead:

Flame 7.2.2012 19:20

Tohle ani komentá? nepot?ebuje.

http://i.imgur.com/AXnhT.png

pmaryska 7.2.2012 20:24

myslim že pot?ebuje... co takle hodit rovnou video? nehled? na to, že tahle fotka neni argumentem k celé situaci...

pmaryska 7.2.2012 20:32

1 Attachment(s)
a co tahle fotka, která ukazuje sm?r mé jízdy a jeho pozici??? to je trošku reáln?jší pohled ne?

kremilekcz 7.2.2012 21:45

Konkrétn? jsi dostal trest za trojnásobné nedodržení/pohyb na hranici pravidla 2.3.2.1 a dvojnásobné nedodržení/pohyb na hranici pravidla 2.3.2.2


2.3 P?ednosti v zatá?kách
2.3.1 Aby jste m?li právo využít vnit?ní stopu v zatá?ce, nebo mohli p?edpokládat, že vám druhý závodník nechá tuto stopu volnou, musíte dosáhnout dostate?ného p?esahu p?es auto na vn?jší stop? ješt? p?ed bodem, kdy za?nete zahýbat do zatá?ky. Dostate?ným p?esahem se rozumí situace, kdy p?edek vašeho vozu je alespo? p?ibližn? u pozice ?idi?e vedoucího vozu - ale to je absolutní minimum. V n?kterých p?ípadech by p?esah m?l být v?tší. Jestliže p?esah není dostate?ný p?ed zahnutím do zatá?ky, má vedoucí závodník plné právo na jím zvolenou závodní stopu bez jakéhokoli vašeho zasahování.
2.3.2 Jestliže je dosaženo dostate?ného p?esahu p?ed zahnutím, tak stíhající závodník má právo na dostatek prostoru. Vedoucí závodník pak musí ponechat pronásledujícímu dostatek prostoru na vnit?ní stop?.
2.3.2.1 V?z na vn?jší stop? má na tuto stopu právo v celé délce zatá?ky, až po výjezd. Nesmí být na výjezdu vytla?en mimo dráhu jezdcem na vnit?ní stop?.
2.3.2.2 V?z na vnit?ní stop? má na tuto stopu právo v celé délce zatá?ky, až po výjezd. Nesmí být vytla?en u vrcholu zatá?ky dovnit? mimo dráhu jezdcem na vn?jší stop?.
Vedoucí závodník m?že stále bojovat o místo, ale musí p?itom zajistit dostatek místa pro stíhajícího jezdce.
Jízda do vnit?ku poté co vedoucí závodník už zahnul a nebyl zajišt?n dostate?ný p?esah je velice nebezpe?ný manévr pro vás i pro ostatní jezdce. Pokud provádíte tento manévr, ztrácíte jakákoliv práva, tzn. pokud zp?sobíte nehodu, a bude vznesen protest, ztrácíte jakoukoliv možnost se proti protestu obhájit.
2.3.3 Pokud vedoucí závodník zjevn? ud?lá chybu dostate?n? velkou, aby zajistila p?edjetí, m?že stíhající závodník s p?im??enou opatrností zaúto?it na pozici, nehled? na to zda byl p?esah dosažen ?i ne.
Tzn. když vedoucí závodník jde pozd? na brzdy, je vynesen ze zatá?ky a musí citeln? zpomalit, atd. Toto je platná p?íležitost na p?edjetí, nezávisle na p?esahu. Po?ád je zde ale jistá odpov?dnost na p?edjížd?jícím jezdci, aby zamezil kolizi.
Malé chyby vedoucího závodníka ale nemusí sta?it k tomu, aby byl p?edjížd?cí manévr oprávn?ný. To, že se vedoucí závodník ob?as trochu rozhodí, vám nedává nesporné právo na p?edjetí nebo právo na prostor. Stále musíte odhadnout jestli jeho chyba byla dostate?n? velká na bezpe?né p?edjetí.

salik1992 7.2.2012 22:17

Quote:

Originally Posted by pmaryska (Post 132697)
...co takle hodit rovnou video?...

Prosím: http://www.youtube.com/watch?v=dWvE4KxSHQs

xxmartin 7.2.2012 22:50

Myslím oprávn?ná penalizace, rozhodn? musel v?d?t, že tam vlevo n?kde bude a že nebyl úpln? vedle n?ho tak to ho nem?že oprávnit druhého jezdce vytla?it.

Vždycky když na m? úto?í jezdec a najednou zmizí ze zp?tného zrcátka ale z normálního pohledu ho vedle sebe ješt? nevidím, tak je snad jasné že se nevypa?il:-) a bude n?kde vedle m?, tak mu to p?ece nezav?u, nebo ho nevytla?ím.

Nevím jaká je míra úmyslu z jeho strany a "obliba" vytla?ování, nebo zavírání, ale mám s ním obdobnou zkušenost z 2 závodu (Fern Bay) tam mi to prozm?nu zavíral. Ob? situace jsou z longu v posledním kole.

http://s1.directupload.net/images/120207/ptvfa634.jpg

http://s1.directupload.net/images/120207/q88lxwcu.jpg

Hlavn? ta druhá situace, p?ed zatá?ením jsme byli naprosto vedle sebe, ale on zatá?ku úpln? zav?el, nezájem na to, že jsem tam vedle n?ho byl já. Protest jsem nepodával.
http://imageshack.us/photo/my-images/27/81296705.jpg

Fast Jarda 7.2.2012 22:57

Škoda že to jde vše jen virtuáln?, takovéto záležitosti se vy?izují ru?n?;).

A na míst? pana Maryšky bych byl rád, že jsem dostal ješt? relativn? mírný trest...

Rodo 8.2.2012 10:10

To : Maryška

Chlape kdyz na to koukam tak tam taky vidim tvoji chybu, doma dam jeste video, ale jak uz tu nekdo psal, kdyz vis ze je nekdo vedle tebe (ikdyz ses relativne pred nim) tak nemuzes na nej najizdet a vytlacit ho, ale drzet stopu a pocitat s tim ze tam nekde je, ikdyz des do zatacky.

ber to jako zkusenost, na body se vyser a priste si dej na to bacha a jedem dal ;)

Tomas Ag CZ 8.2.2012 14:09

Maryška: jak se m?žeš v?bec roz?ilovat a hádat se?Najížd?li jste do zatá?ky kde m?žete jek krásn? vedle sebe bez kontaktu a ty mu to tam takhkle pošleš?Pokud jsi ho p?ehlídl nebo nev?d?l o n?m,ok,ale pro? jsi na n?j nepo?kal a nepustil p?ed sebe?Chlape,pou? se a nehádej se.

Kid222 8.2.2012 14:37

Quote:

Originally Posted by salik1992 (Post 132700)

Exkluzivní vytla?ení v cargame stylu.
http://www.mad-speakers.cz/mad-photo...1263928054.jpg

pmaryska 8.2.2012 18:12

Po p?e?tení zn?ní t?hto pravidel se omlovám za sp?sobené problémy... úmysl n?koho poškodit rozhodn? nemám. Nicmén? o tom že n?kde vedle m? jsem v?d?l, jen sem si prost? držel svou stopu jako vedoucí jezdec. Nic víc v tom nebylo.

-10b se mi zdá opravdu hodn? o proti srovnání, kdy jsem byl poškozen já a to tím zp?sobem, že do m? jeden z jezdc? ÚMYSLN? naboural z boku jak sem už uvád?l v minulém závod?... za to nedostal v?bec nic...

a poslední v?c pro: Fast Jarda - ned?lej ze sebe n?co co nejsi ;) neznáš m?, nevíš nic... pokud máš to nutkání pomstít se ru?n?, dávám ti možnost... napiš kdy a kde a sejdem se... bydlim taktéž kousek od Prahy.


All times are GMT +2. The time now is 01:56.

Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.