Czech Live For Speed Zone  

Go Back   Czech Live For Speed Zone > FAQ

Search FAQ Search FAQ
Search Word(s):
Matching Options:
Search in:

Mohu LFS vyzkoušet zdarma?
Ano, zdarma si m?žete stáhnout a vyzkoušet bu? demo nebo plnou verzi, která se ovšem bude chovat jako demo, dokud nezadáte unlock key
Poslední verzi najdete ZDE (135 MB).

Jak mohu zakoupit LFS?
LFS se oficiáln? prodává pouze p?es internet. Zakoupit ho m?žete na oficiální stránce pomocí kreditní karty, nebo p?es naše stránky, a zaplatit p?evodem pen?z z Vašeho ú?tu.

Kolik stojí LFS?
Každý "díl" bude stát 12 britských liber. Pokud jste majitelem S1, potom Vás bude S2 stát 12 liber. Pokud majitelem S1 nejste, S2 Vás bude stát 24 liber.

Kde seženu crack nebo keygen?
Žádný crack nebo keygen pro online hru neexistuje a pravd?podobn? nikdy existovat nebude - je to dáno systémem autorizace, který LFS používá.
Upozor?ujeme, že je zakázáno psát do shoutboxu nebo na fórum žádosti o crack, nebo odkazy na stránky s crackem. Pokud toto porušíte, m?že vám být trvale zamezen p?ístup na fórum (ban).

Mohu si vytvo?it vlastní auta a trat??
Ne, ani jedno není možné. Z?ejm? po vydání S3 vyjde i n?jaký editor tratí a aut, ale to není jisté.

Je opravdu nastavení auta d?ležité?
Ano, rozdíl mezi dobrým nastavením auta a základním, které je ve h?e, m?že d?lat i pár sekund na jedno kolo!

Jak co nejlépe nastavím auto?
Návod (psaný pro starší verzi LFS, takže n?které v?ci se nyní nemusí shodovat) najdete zde.

Mám správné nastavení, ale na rovince mi všichni ujížd?jí
Možností m?že být více, ale dávejte si pozor, abyste na startu nevytá?eli motor do ?erveného pole otá?ek, tím ho totiž poškodíte a snížíte jeho výkon. Motor p?i poškození za?ne vydávat praskavý zvuk, který p?ipomíná d?laní popcornu v mikrovlnné troub? :)

Kde získám dobré nastavení auta?
R?zná nastavení auta si m?žete stáhnout nap?. na této stránce.

Nastavení se dá posílat i p?ímo ve h?e.
Pokud Vám n?kdo pošle nastavení, n?kolikrát zmá?kn?te klávesu N, až se Vám vpravo dole objeví tabulka se jmény, tak klikn?te na zelené tla?ítko S, pojmenujte nastavení, jd?te do box? a tam si práv? uložený setup vyberte.
Pokud chcete nastavení poslat n?komu jinému, otev?ete si tabulku se se jmény a klikn?te na tla?ítko SS u jména hrá?e, kterému chcete nastavení poslat.

Jak zjistím teplotu a opot?ebení pneumatik?
Ve h?e stiskn?te F9 - vysv?tlení, co který symbol znamená, najdete zde.

Vytvo?il jsem/stáhnul jsem si vlastní skin, uvidí ho ostatní hrá?i?
Aby tento skin vid?li i ostatní hrá?í, je t?eba ho nahrát na LFS World. Tato funkce je dostupná pouze pro S2 licencované hrá?e.

Dají se skiny posílat p?ímo ve h?e?
Ne, takto se dají posílat pouze nastavení auta.

Jak zm?ním barvu textu/nicku?
P?i psaní stiskn?te Ctrl a objeví se paleta, ze které m?žete vybrat požadovanou barvu.

Lze LFS hrát na klávesnici?
Ano, ale protože se jedná o simulátor, m?že to být ob?as pon?kud frustrující, zvlášt? u výkonn?jších aut. Zde najdete návod, jak nastavit ovládání, aby jste dosáhli nejlepších výsledk?.
Doporu?uji zkusit ovládání myší - je to v?c zvyku, ale je to p?irozenejší než klávesnice, zvláš? pro vyrovnávání smyk?...

Existuje n?jaký seznam klávesových zkratek?
Ano, na naší stránce naleznete tento seznam p?eložený do ?eštiny.

Koupil jsem si LFS p?es vaší stránku, emailem jste mi poslali kód a já nevím co s ním
Návod, jak postupovat po obdržení voucher code naleznete zde.

P?i objednávce p?es vaši stránku jsem si nechal založit emailový ú?et, ale nevím jak ho nastavit
Nastavení emailového ú?tu pro Outlook je zde.


All times are GMT +2. The time now is 08:50.


Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.